Dziś jest sobota 27 maja 2017, imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan


GOPS

Fundusz alimentacyjny

 Fundusz Alimentacyjny

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo,
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł.

 

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 można składać

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łękawicy od 01.08.2016 r.

 

 

 

W okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. należy wykazać dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (np.: utrata pracy lub uzyskanie pracy)

 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny , uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy , w którym dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny , powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z  miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty , jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

W przypadku gdy członek rodziny zapewniającej całodobowe utrzymanie , ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę , nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.

 

W przypadku ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego coroczne w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 

 

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • Zawarła związek małżeński.

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.23).
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (Dz.U.
  z 2016r. poz. 169, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 2229).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395).

 

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie