Dziś jest niedziela 25 czerwca 2017, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm


GOPS

GOPS: Zasiłki i stypendia szkolne

Zasiłek szkolny

 Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

     rodzice,

    inni przedstawiciele ustawowi uczniów

    pełnoletni uczniowie

 Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

 Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną, inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie w rodzinie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia. Zdarzeniem losowym  kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie niezależne od losu - kolei, wydarzeń życia, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

     śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;

    ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;

    nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;

    klęska żywiołowa;

    pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;

    inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia i utrudniającą naukę.

 Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

 
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 

    świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych, (kwota ta stanowi obecnie do 5 x 118,00 złotych = 590 złotych, natomiast od 1 listopada 2016 roku stanowić będzie do     5 x 124,00 złotych = 620,00 zł)

Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

 

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

 Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

 Stypendium szkolne

 Stypendium szkolne ma charakter socjalny i może go otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, o ile nie otrzymuje innego stypendium ze środków publicznych.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w roku szkolnym 2016/2017 w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać dochodu ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, który wynosi:

     514,00 zł netto na osobę w rodzinie,                                        

Dochód ustala się z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium powinien  być złożony do dnia 15 września danego roku szkolnego   i zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.

 Stypendium szkolne może być udzielone w formie

     całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. na zakup podręczników, stroju                       i obuwia sportowego, zakup pomocy naukowych i innych

    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i słuchacze),

 Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Łękawicy i realizowane poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. imienne faktury, rachunki, bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy.

 Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne

 Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy      w danym roku szkolnym.

 Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która jest stroną decyzji o przyznaniu stypendium.

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie