Dziś jest środa 22 marca 2017, imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian


GOPS

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łękawicy od 01.09.2016 r.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (jeśli miała miejsce zmiana miejsca pracy, utrata lub uzyskanie dochodu) oraz ulgę na dzieci z PIT 36, PIT 37 lub PIT U/Z (poz. 18) za rok 2014  pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do Sądu  z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub      

- nauki w szkole, jednak nie dużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r., wysokość zasiłku rodzinnego wynosic będzie miesięcznie :

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

-124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 •  OSOBY UPRAWNIONE

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub nauką dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 lat i dla dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  w wieku do 24 lat. Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się,

 • WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek przysługuje w wysokości:

- 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

- 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów ( patrz -strona o zasiłku rodzinnym)

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu   niepełnosprawności.

- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinnie wielodzietnej.

 • OSOBY UPRAWNIONE

Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 • WYSOKOŚĆ DODATKU

    Dodatek przysługuje na dziecko uprawnione w wysokości 95 zł miesięcznie.

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

-Wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 •  OSOBY  UPRAWNIONE

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu oraz osobie uczącej się. Dodatek nie przysługuje studentom.

 •  WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 113 zł (od września do czerwca).

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 69 zł miesięcznie (od września do czerwca).

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz- strona o zasiłku rodzinnym)

- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie itp.

- zaświadczenie szkoły w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 •   OSOBY UPRAWNIONE

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica dziecka ponieważ:

1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,

2. ojciec dziecka jest nieznany,

3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek również przysługuje osobie uczącej się, jeżeli oboje rodziców osoby uczącej nie żyją.

 • WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości po 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.

 •    NIEZBĘDNE DOKUMENTY

wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz- strona o zasiłku rodzinnym). Kopie skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka ( w przypadku gdy ojciec jest nieznany), kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów, inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 • OSOBY UPRAWNIONE

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka  wieku do  ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Wysokość dodatku tytułu urodzenia się dziecka wynosi:

 • 1000,00 zł jednorazowo

UWAGA
Warunkiem wypłaty jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną.)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

( tzw. becikowe)

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się  bez rozpatrzenia.

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi:

 • 1000,00 zł jednorazowo

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentów stwierdzających tożsamość rodziców dziecka, którego dotyczy wniosek;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

3. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży;

4. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, każdego członka rodziny (jak do wniosku o zasiłek rodzinny);

5. zaświadczenie lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej                w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

6. akty urodzeń  pozostałych dzieci ( ksero)

W przypadku okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się innego dokumentu.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niezależnie od wysokości dochodu,
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie), osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi:

 • 153zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje od 1 stycznia 2013r.

1.matce albo ojcu;

2.opiekunowi faktycznemu dziecka;

3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (np. dziadkowie dziecka)

4. innym osobom (pod warunkiem, że same nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności), na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji- pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Osobom o których mowa w pkt.4 (innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającej opieki), przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni  lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. nie ma osób, wymienionych w pkt. 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

 a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna

2. osoba wymagająca opieki:

a. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego  lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego w oparciu o przepisy wynosi od  1 stycznia 2016 - 1300zł

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dołącza:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Kopię dokumenty stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 583z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,  jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osoba legitymującą się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764zł.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a. osoby wymagającej opieki,

b. rodziców osoby wymagającej opieki,

c. małżonka rodzica osoby sprawującej opieki

d. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej wychowuje wspólne dziecko,

e. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia  z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzących lub zatwierdzonym przed sąd do alimentów na jej rzecz:

2. W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a. osoba wymagającej opieki,

b. małżonka osoby wymagającej opieki,

c. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia  z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka  pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy   z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.332 z późn. zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości  520zł miesięcznie

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. Osoba sprawująca opiekę:

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów,

c. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

d. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

5.Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo  do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna

6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką,  chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przy ustaleniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do przyznania tego świadczenia.

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie