Dziś jest niedziela 25 czerwca 2017, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm


GOPS

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne

 Zasiłek rodzinny

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łękawicy od 01.09.2016 r.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny  pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo osoby uczącej się przekracza wyżej wymienione stawki pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujacymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona wg powyższego jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

UWAGA!

Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba uwzględnić kwoty otrzymane w 2015r. na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. część ulgi prorodzinnej-nadwyżka, wykazana na PIT/UZ z 2014r., poz. nr 14). Kwotę należy wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych (zał. nr 4).

Przypominamy, że do składania wniosków o świadczenia rodzinne nie wymagane są zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego i zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych !!!

 ŚWIADCZENIA RODZINNE - WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  w przypadku uzyskania dochodu ze zwrotu ulgi na dziecko w 2014 roku - PIT U/Z (poz. 18)

 2. w przypadku uzyskania dochodu w 2016 r. lub, gdy nie zgłoszono nowego dochodu w 2015 r zgłoszenie nowego dochodu jest obowiązkowe.:

 •  zaświadczenie z zakładu pracy o nowym zatrudnieniu - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp, (na zaświadczeniu: data zatrudnienia + wysokość wynagrodzenia netto za drugi przepracowany miesiąc  + informacja o dacie wypłaty)
 •  wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto za drugi miesiąc z prowadzenia działalności gospodarczej
 •  zaświadczenie lub oświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
 •  zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego ( data zakończenia urlopu wych. + dochód netto za drugi miesiąc pracy + informacja o dacie wypłaty)
 •  decyzja o przyznaniu zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego z ZUS/KRUS, świadczenia rehabilitacyjnego itp.)

3. w przypadku utraty dochodu z 2015 r.:

 •  świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.

        PIT-11

 •  wydruk o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej
 •  decyzja z PUP o zakończonym stażu lub zasiłku
 •  zaświadczenie o pobieranym zasiłku/świadczeniu z ZUS

4. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. urodzenia dziecka:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

5. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczanie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego, na jakie dziecko oraz     o pozostawaniu w co najmniej 6-miesięcznym  stosunku pracy przez uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

6. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

 • gdy ojciec dziecka jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 • gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje - akt zgonu

7. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

8. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole średniej (dzieci powyżej 16 roku życia)

9. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

 • aktualne zaświadczenie szkolne
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła

10. gdy osoba posiada gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy za 2015r. lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015r.
 • umowa dzierżawy

11. gdy na dzieci są zasądzone alimenty:

 • prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015r.

12. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku, gdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest w posiadaniu aktualnych dokumentów (wyrok o zasądzonych alimentach lub orzeczenie o niepełnosprawności itp.) - nie ma konieczności składania tych dokumentów ponownie.

UPRAWNIONYM WNIOSKODAWCĄ JEST: rodzic, prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do Sądu     z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 •  18 roku życia lub      
 •  nauki w szkole, jednak nie dużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 •  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r., wysokość zasiłku rodzinnego wynosi  miesięcznie :

 •  95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek  z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 •  OSOBY UPRAWNIONE

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub nauką dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 lat i dla dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  w wieku do 24 lat. Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się,

 • WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek przysługuje w wysokości:

- 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

- 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów ( patrz -strona o zasiłku rodzinnym)

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu   niepełnosprawności.

- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinnie wielodzietnej.

 • OSOBY UPRAWNIONE

Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 • WYSOKOŚĆ DODATKU

    Dodatek przysługuje na dziecko uprawnione w wysokości 95 zł miesięcznie.

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

-Wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 •  OSOBY  UPRAWNIONE

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu oraz osobie uczącej się. Dodatek nie przysługuje studentom.

 •  WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 113 zł (od września do czerwca).

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 69 zł miesięcznie (od września do czerwca).

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz- strona o zasiłku rodzinnym)

- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie itp.

- zaświadczenie szkoły w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 •   OSOBY UPRAWNIONE

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica dziecka ponieważ:

1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,

2. ojciec dziecka jest nieznany,

3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek również przysługuje osobie uczącej się, jeżeli oboje rodziców osoby uczącej nie żyją.

 • WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości po 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.

 •    NIEZBĘDNE DOKUMENTY

wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz- strona o zasiłku rodzinnym). Kopie skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka ( w przypadku gdy ojciec jest nieznany), kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów, inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 • OSOBY UPRAWNIONE

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka  wieku do  ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Wysokość dodatku tytułu urodzenia się dziecka wynosi:

 • 1000,00 zł jednorazowo

UWAGA
Warunkiem wypłaty jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną.)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

( tzw. becikowe)

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się  bez rozpatrzenia.

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi:

 • 1000,00 zł jednorazowo

Do wniosku należy dołączyć:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentów stwierdzających tożsamość rodziców dziecka, którego dotyczy wniosek;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, (pełny-w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany)

3. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży;

4. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, każdego członka rodziny (jak do wniosku o zasiłek rodzinny);

5. zaświadczenie lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej                w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

W przypadku okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się innego dokumentu.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niezależnie od wysokości dochodu,
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy  i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie), osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego   lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi:

 • 153zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje

1.matce albo ojcu;

2.opiekunowi faktycznemu dziecka;

3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (np. dziadkowie dziecka)

4. innym osobom (pod warunkiem, że same nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności), na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji- pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Osobom o których mowa w pkt.4 (innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającej opieki), przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni  lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. nie ma osób, wymienionych w pkt. 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

 a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna

2. osoba wymagająca opieki:

a. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylony

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego  lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego w oparciu o przepisy wynosi od  1 stycznia 2017 -    1 406,00 zł

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dołącza:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Kopię dokumenty stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 583z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,  jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osoba legitymującą się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764zł.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a. osoby wymagającej opieki,

b. rodziców osoby wymagającej opieki,

c. małżonka rodzica osoby sprawującej opieki

d. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej wychowuje wspólne dziecko,

e. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia  z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzących lub zatwierdzonym przed sąd do alimentów na jej rzecz:

2. W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a. osoby wymagającej opieki,

b. małżonka osoby wymagającej opieki,

c. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia  z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka  pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.332 z późn. zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości  520zł miesięcznie

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. Osoba sprawująca opiekę:

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów,

c. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

d. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylony

5. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo  do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna

6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką,  chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przy ustaleniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do przyznania tego świadczenia.

 Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie skierowanego do osób, które urodziły dziecko i nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Świadczenie przysługuje :

matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję   o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia,

rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka          w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia,

osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

-skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

-śmierci matki dziecka,

-porzucenia dziecka przez matkę.

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

-porodu – w przypadku rodziców,

-objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego oraz rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zawodowej,

-przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1 000,00 zł miesięcznie.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, (o którym mowa   w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i  1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych o czas, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 3 tej ustawy), świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest na podstawie wniosku złożonego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie przysługiwania świadczenia (patrz punkt: „W jakim okresie przysługuje świadczenie rodzicielskie?”), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

    w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,

    jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 •  co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
 •  dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców i osoby, która przysposobiła dziecko,
 •  osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.
 •  w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.             o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 •  rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

"Za Życiem"

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", przewiduje zapewnienie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

 Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 • zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną ( wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka- /opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka/, a także do osób, które przysposobiły dziecko) potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu - wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.  w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzory zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234)

Pliki do pobrania:

Link do ustawy http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

Link do rozporządzenia http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/1

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie