Dziś jest sobota 27 maja 2017, imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan


Urząd Gminy: Ogłoszenia
23-10-2012

ZAPROSZENIE do składania ofert na najem komunalnego lokalu użytkowego z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

ZAPROSZENIE

do składania ofert  na najem  komunalnego lokalu użytkowego z  przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przedmiot najmu

Część  nieruchomości  zabudowanej „Ośrodka Zdrowia”, położonej w Łękawicy ul. Żywiecka 52,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  z  zakresu  Podstawowej  Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu NFZ.

Szczegółowe informacje dot. opisu przedmiotu najmu znajdują się  w wykazie nieruchomości   stanowiącym załącznik do  Zaproszenia.

 

Terminy zagospodarowania nieruchomości:

Okres umowy -   od dnia 1 stycznia 2013 r.  do 31 grudnia 2013r. z możliwością przedłużenia umowy na dalszy okres.

 

Określenie najemcy:

O wynajem mogą ubiegać się  podmioty prowadzące działalność  na podstawie przepisów  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyście lekarza (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

 

Założenia podstawowe :

( niezbędne do  spełnienia przez  oferenta ubiegającego się o najem).

 

I. Zatrudnienie dotychczasowego średniego  personelu medycznego i obsługi, minimum na  warunkach na dzień podpisania umowy na najem.

 

II. Nieodpłatne świadczenie usług podstawowej opieki medycznej  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 18,00 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zmianami w tym  w szczególności:

- świadczenie usług lekarza pediatry  - 5 dni w tygodniu;

- świadczenie usług lekarza medycyny rodzinnej lub internisty  - 5 dni w tygodniu;

- świadczenie usług pielęgniarki poz, pielęgniarki środowiskowej i położnej poz:

- funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień;

- prowadzenie badań diagnostycznych  w zakresie podstawowym określonym w części IV zał. Nr 1 – wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza poz oraz warunki ich realizacji Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r.:

- zabezpieczenie udzielania świadczeń  w warunkach domowych;

- udzielanie skierowań do specjalistów i na leczenie szpitalne

 

Założenia dodatkowe:

( mające wpływ na wybór najemcy)

- rejestracja pacjentów na ustaloną godzinę;

- oferowana cena za najem ( powyżej minimum);

- inne wg uznania.  

 

  Sposób sporządzenia oferty:

  Oferta powinna zawierać: 

- dane oferenta;

- oferowana wysokość stawki  czynszu  za 1 m² /m-c pow. użytkowej

- oferowany zakres świadczeń

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do Urzędu Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica,    pokój nr 26 (sekretariat)             w terminie do dnia  15  listopada 2012r. do godziny 10,00.

 

Załączniki

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Łękawica

                                                                                                                              Stanisław Baczyński

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie