Dziś jest sobota 27 maja 2017, imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan


GOPS

Zespół Interdyscyplinarny

 

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Łękawica z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na terenie Gminy Łękawica.

 

Zespół funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łękawicy,

ul. Żywiecka 52 

34-321 Łękawica

tel. (33) 8622 577, fax. (33) 8622 576

e-mail: gops@lekawica.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. od 0700 do 1500

 


Przemoc w rodzinie, zwana także potocznie przemocą domową, zgodnie treścią art.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające dobra osobiste osób wymienionych w pkt.1 ustawy, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Przemoc domowa to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą jego (jej) osobowości. Działania takie mogą mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny, bądź ekonomiczny.

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji psychologicznej (termin konsultacji osoby zainteresowane powinny ustalić wcześniej z pracownikiem socjalnym pod nr. tel. 33 862 25 77 w godz. od 0700- 1500).

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękawicy osoby uzależnione zapraszamy do skorzystania:

Z Punktu Konsultacyjnego

ul. Żywiecka 23 (Sala GOK)

 czynny w pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca w godz. 1600 – 1800  

Ponadto osoby współuzależnione oraz osoby dotknięte przemocą zapraszamy do skorzystania:

z zajęć Grupy Wsparcia

ul. Żywiecka 23 (Sala GOK)

odbywające się w każdy poniedziałek w godz. 1600 - 1800

Punkty te prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów.

Serdecznie zapraszamy!

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie